Izvođenje radova

by denis.papovic / February 1, 2018 / No comments

Izvođenje radova

ODRŽAVANJE / IZVOĐENJE RADOVA / PROJEKTOVANJE

IZVOĐENJE RADOVA NA ZELENIM POVRŠINAMA

Od 2001. Godine, izvođenje radova u pejzažnoj arhitekturi i podizanje zelenih površina se javlja kao osnovna delatnost naše firme. Izvođenje radova pri formiranju zelenih površina odnosi se na nabavku materijala kao i na kompletnu uslugu organizacije dinamike radova na terenu. Nakon usvojenog idejnog rešenja, veoma je bitno kvalitetno i u optimalnom vremenskom roku izvesti radove na terenu. Tokom podizanja zelenih površina, možemo Vas provesti kroz nekoliko osnovnih faza izvođenja radova.

pic
FAZA I - PRIPREMA ZEMLJIŠTA ZA FORMIRANJE ZELENIH POVRŠINA

Posebnu pažnju pri podizanju zelenih površina posvećujemo pripremi zemljišta kako bi biljke mogle na najbolji mogući način da koriste resurse koji su im neophodni za pravilan i kvalitetan razvoj. Nakon izlaska na teren, ukoliko je to potrebno, uzimamo uzorak zemljišta i nosimo na analizu nakon čega dobijamo jasne parametre koji se odnose na hemijsku i fizičku strukturu zemljišta. Na osnovu rezultata analize, donosimo odluke o metodama koje ćemo koristiti za poboljšanje karakteristika zemljišta. Pripremu zemljišta zaokružujemo radovima na finoj nivelaciji čime se stiču uslovi za setvu travnjaka, postavljanje travnog busena ili sadnju biljaka.

pic
FAZA II – UGRADNJA SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE

Voda se smatra osnovnim elementom za pravilan razvoj biljaka. Kako bismo im omogućili što bolje uslove za rast i ostvarivanje potpune dekorativnosti, nakon pripreme zemljišta, a pre fine nivelacije, predlažemo ugradnju sistema za navodnjavanje. Na osnovu vremenskih prilika i dubine i kvaliteta supstrata, postavićemo automatsko navodnjavanje koje ćemo programirati tako da Vaš travnjak uvek ima dovoljnu količinu vode za pravilan razvoj.

pic
FAZA III - ZASNIVANJE TRAVNJAKA NA ZELENIM POVRŠINAMA

Setvu travnjaka vršimo uz pomoć najkvalitetnijih travnih smeša poznatih inostranih proizvođača gde je jako visok procenat klijavosti. Setvu je najbolje obavljati s početka proleća i u jesen, nakon čega travnjak treba intezivno zalivati da bi se dobio željeni efekat. Drugi način podizanja kvalitetnog travnjaka je postavljanje travnog busena, koji u značajnoj meri ubrzava proces zasnivanja travnjaka, ali iz pogleda održavanja, nimalo ne zaostaje za travnjakom koji je upravo zasnovan iz semena. Iz tog razloga preporučujemo instalaciju automatskog navodnjavanja jer tada možemo garantovati da ćete uz naše celokupno angažovanje dobiti željeni visok kvalitet travnjaka. Samo kvalitetna setva i dobra priprema supstrata, kao i pravilan odnos hemijskih i fizičkih karakteristika, tačno programiranje zalivnog sistema, kao i praćenje klijanja i kontrola svih potrebnih parametara dovodi do odličnog travnjaka.

pic
FAZA IV- SADNJA BILJAKA

Pri sadnji biljaka, posebnu pažnju posvećujemo kvalitetnoj pripremi sadne jame u koju, pored biljaka najvišeg kvaliteta, smeštamo i najkvalitetniju humusnu zemlju, sa dodatkom organsko-mineralnih đubriva, treseta i peska. Time se obezbeđuje dovoljna količina hranljivih materija u zoni korena maksimalno doprinosi pravilnom razvoju korenovog sistema u zoni oko busena.

pic
FAZA V IZGRADNJA VRTNO-ARHITEKTONSKIH ELEMENATA

Naša firma nudi sve faze izgradnje zelenih površina koje je moguće predvideti projekktima pejzažne arhitekture. Pored ozelenjavanja, imamo iskustva u izgradnji pešačkih staza, vrtnih fontana, ograda sa kapijom, zelenih zidova u eksterijeru, klupa, kanti za otpatke.

Instagram