Projektovanje

by denis.papovic / February 2, 2018 / No comments

Projektovanje

ODRŽAVANJE / IZVOĐENJE RADOVA / PROJEKTOVANJE

PROJEKTOVANJE

Pejzažno arhitektonsko projektovanje je prostorno-umetnička oblast pejzažne arhitekture koja nastoji da u oblikovanju otvorenog životnog okruženja uspostavi kompoziciju elemenata pejzaža, prilagođavajući je korisnicima prostora i poštujući prirodne procese. Proces projektovanja u pejzažnoj arhitekturi ima svoje karakteristike i faze, a projektovanje zelenila / projektovanje zelenih površina i zelenih objekata / jeste jedna faza u uređenju prostora.

Jedan od osnovnih ciljeva projektovanja u pejzažnoj arhitekturi (projektovanje zelenila, projektovanje otvorenih prostora, projektovanje zelenih objekata) jeste uređen prostor. Da bi se ovaj cilj ostvario, pored projektovanja, neophodno je realizovati i niz drugih aktivnosti koje se mogu podeliti u četiri faze: planiranje prostora, projektovanje, izvođenje radova (izvođenje objekata pejzažne arhitekture), i na samom kraju korišćenje i održavanje prostora.

Kako je oblast pejzažne arhitekture i hortikulture veoma široka, kada je projektovanje u uređenje zelenih površina u pitanju možemo je podeliti na dva osnovna tipa: horizontalno zelenilo i vertikalno zelenilo. U okviru horizontalnog zelenila posebnu oblast, između ostalog, čini UREĐENJE DVORIŠTA, a kod vertikalnog zelenila ZELENI ZIDOVI i ZELENI KROVOVI.

U pejzažnoj arhitekturi poseban i vrlo bitan segment predstavlja projektovanje zelenih površina i zelenih objekata. Projektovanje zelenih površina (projektovanje dvorišta, projektovanje zelenila...) i zelenih objekata (zeleni zidovi / zelene fasade, zeleni krovovi) odnosi se na izradu idejnih rešenja ili glavnih projekata svih tipova otvorenih prostora, bilo da se radi o privatnim ili javnim zelenim površinama, zelenim krovovima, zelenim zidovima, poslovnim objektima, dvorištima....

pic
FAZA I - IZLAZAK NA TEREN I SNIMANJE POSTOJEĆEG STANJA

Posle prvog kontakta sa investitorom, predlažemo zajednički obilazak prostora na kome je planiran neki vid rekonstrukcije. U ovoj fazi osnovni cilj nam je da upoznamo Vas i Vaše ideje, ali i sagledamo potencijalne prednosti i mane prostora. Proces projektovanja će značajno brže teći ukoliko investitor obezbedi geodetsku podlogu prostora koja bi služila kao osnova za razradu daljeg konceptualnog rešenja. Ovu fazu smatramo najbitnijom za dizajniranje prostora po Vašem ukusu.

pic
FAZA II - RAZRADA KONCEPTUALNOG REŠENJA - ZONIRANJE I SADRŽAJI

U ovoj fazi cilj nam je da dođemo do nekoliko varijanti rešenja, razmotrimo osnovne ideje i, kroz nekoliko varijanti predstavimo Vama. Uz varijantu koju odaberete sagledaćemo Vaše potrebe za zatvaranjem vizura prema komšijskom dvorištu, predvideti kolorit cvetnica tokom cele sezone cvetanja, ukazati na tehnička rešenja drenažnih elemenata u slučaju zadržavanja površinskih voda i ostalo. U ovoj fazi je moguće predvideti preliminarni budžet za troškove,
i prilagoditi konceptualno rešenje istom.

pic
FAZA III - IDEJNO REŠENJA UREĐENJA

Naredna faza sledi nakon usvajanja konceptualnog rešenja, pri čemu za cilj imamo da Vam predstavimo materijiale, boje, teksture koje smatramo da Vaš prostor treba da sadrži. Formiranjem kompozicionog plana, predstavljamo Vam kako sve može izgledati, ulazimo u razradu pejzažnoarhitektonskih elemenata kao što su ograde, pergole, fontane, pri čemu Vam nudimo i planove osvetljenje i automatskog navodnjavanja. Na osnovu svih parametara koje donesemo u ovoj fazi, formiraćemo i zvaničan predmer i predračun za sve radove iz domena ozelenjavanja i građevinskih radova.

pic
FAZA IV- ZVANIČNA PONUDA ZA UREĐENJE

Nakon završetka planova, pristupamo obračunskom delu projekta u kome uzimamo u obzir nabavnu cenu materijala, udaljenost prostora koji je obuhvaćen projektom, mehanizaciju i broj ljudi koji su naophodni kako bi se posao završio na najefikasniji mogući način. Uz sve činioce koje možemo predvideti, šaljemo vam najpovoljniju ponudu za obavljanje radova na ozelenjavanju vašeg prostora.

GLAVNI PROJEKAT U OKVIRU PROJEKTOVANJA ZELENIH POVRŠINA I ZELENIH OBJEKATA

Za razliku od idejnog rešenja, glavni projekat je većeg obima i sadrži celokupnu projektno-tehničku dokumentaciju koja je predviđena zakonom. Klijent kao proizvod dobija projekat pripremljen za izgradnju i 3D kompijutersku prezentaciju koja će vam najbolje približiti ideju i koja će na gotovo realan način prikazati kako će izgledati vaš prostor / zelena površina / zeleni objekat.

Glavni projekat se radi za potrebe izgradnje objekata i za pribavljanje građevinske dozvole, a u skladu sa aktom o uređenju prostora koji proizilazi iz regulacionog plana. Ova vrsta projekta sadrži složenu tehničku dokumentaciju, koju čie različiti pravni dokumenti i izvestan broj grafičkih i tekstualnih priloga koji detaljno prikazuju i objašnjavaju rešenje koje se nudi u projektu.

Ozbiljnost pristupa ovakvom vidu poslovanja pokazatelj je rezultata angažovanja tima školovanih kadrova koji su spremni da vam prenesu svoju kreativnost, znanje i umeće, a vaš prostor učine takvim da upravo on bude mesto u kojem ćete poželeti da provodite najviše vremena.